HBO SNRO-Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

Instituut
NHA Thuisstudies
Niveau
HBO
Kosten
€ 1499,-
Totale lesduur
dagen
Max deelnemers
Meer informatie

ALGEMEEN

De SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

OPC is een erkende SNRO HBO registeropleiding
Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

De achterliggende filosofie

 • Counselen is mensenwerk. U wordt opgeleid om emotioneel gezonde mensen, die in een moeilijke fase van hun leven verkeren, te begeleiden. Om dit verantwoord te kunnen doen is een gedegen opleiding gevraagd waarbij ethiek hoog in het vaandel staat. De cliënt is altijd het uitgangspunt.
 • Counselen is een vak. Het idee dat het counselingvak te leren is door het volgen van een counseling 'opleiding' die enkel bestaat uit gespreksvaardigheden, is een groot misverstand. Om het counselingvak professioneel te kunnen uitoefenen is kennis en kunde gevraagd over: uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, de sociale context waarin de mens verkeert én anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk een must. Een professionele opleiding dient met die reden uit verschillende modulen en een stagetraject te bestaan.
 • Mensen maken onderdeel uit van een systeem. Het woord psychosociaal is een samengesteld woord. Het dekt de psyche (het individu) en het sociale (het systeem). Een psychosociaal counselor begeleidt cliënten in een context of contextverandering in de wetenschap dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn met een groter geheel.

Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) bedoeld?
In algemene zin is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld voor mensen die willen werken met mensen. U leert tenslotte mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Studenten kunnen uit een geheel ander werkveld komen en de studie volgen om een carrièreswitch te maken. Het is ook heel goed mogelijk dat u al een studie heeft gevolgd in deze richting of zelfs werkzaam bent in het veld en nog meer vaardigheden op wilt doen. Ook is een mogelijkheid dat u deze studie volgt om officiële erkenning te krijgen voor het starten van een eigen praktijk. Vaak komt het voor dat mensen hun studie starten uit interesse in de mens en zijn psyche; gaandeweg wordt dan duidelijk in welke richting hun werkveld zal liggen.

Op een rijtje - Voor wie kan deze opleiding interessant zijn?

 • Voor maatschappelijk werk(st)ers - om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden.
 • Voor verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren.
 • Voor docenten - om leerlingen/studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei.
 • Voor leidinggevenden - om hun werknemers optimaal te laten functioneren.
 • Voor therapeuten - om door te ontwikkelen binnen het vakgebied.
 • Voor carrièreswitchers - om professioneel te werken met mensen.
 • Voor SPW'ers - om op HBO niveau binnen het vak door te studeren.
 • Voor SPH'ers en HBO'ers Social Work - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het vak te leren.
 • Voor HBO'ers (toegepaste) psychologie - om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie).
 • Voor U - omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche.

Waarin onderscheidt OPC zich van andere opleidingen binnen de psychologie?
De psyche van de mens is complexe materie. De opleiding is er ruimschoots in geslaagd om in heldere en duidelijke taal de processen in de mens te beschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring).
Deze opleiding is in tegenstelling tot verschillende andere opleidingen praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen.

Deze zelfstandigheid kan zelfs leiden tot het opzetten van een eigen praktijk. Uw cliënten komen tenslotte in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Wat wordt van de Psychosociaal Counselor gevraagd (waar leiden we toe op)?
Een professioneel Psychosociaal Counselor handelt vanuit:

 • Zelfreflecterend vermogen
 • Ethiek
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Empathisch vermogen
 • Analytisch vermogen
 • Sociaal communicatieve vaardigheid
 • Probleemgerichtheid en oplossingsgerichtheid

Wat is het werkveld van de Psychosociaal Counselor (de beroepsmogelijkheden)?
De psychosociaal counselor kan werkzaam zijn:

 • In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut.
 • In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten, of als aanvulling op de Intern Begeleider.
 • Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk en jeugdbegeleidingsdiensten (in contact met kinderen, jeugdigen en jong volwassene).
 • Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

 

PROGRAMMA

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen en een stagetraject, te voltooien in drie jaar.

De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselor-competenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de counselor-competenties op het juiste niveau beheerst.

U legt uw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat u bezig bent met uw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment uw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd porfolio rondt u uw studie af.

Het studieprogramma
Wanneer u de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

Praktische psychologie - reis door de wereld van de psychologie - de mens en zijn gedrag.

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap)
- reis door de binnenwereld van uw psyche -
u en uw gedrag.

Binnen dit deel van de module gaat u uw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren in het teken van uw Persoonlijke Optimalisatie Proces (POP). Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volgt u één praktijkdag in regio 's-Hertogenbosch. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema's als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2
Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden drie praktijkdagen voor u gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar). Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek
Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).

In deze module leert u op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken uw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem.

Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

De drie praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zult u deelnemen aan verschillende rollenspelen. U wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingproces te ervaren.

Ook twee counselingsessies bij een SENIOR counselor maken onderdeel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in uw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijgt u hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

3de jaar: Sociale psychologie
De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen).

De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt onderdeel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.
 
Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

Tijdens de praktijkdag die hoort bij deze module wordt er dieper ingegaan op de theorie en is er ruimte om vragen te stellen over de stof. De verbanden tussen de verschillende modulen (en wat dat betekent voor toekomstige cliënten) komen op deze dag ook aan de orde.

3de jaar: Medische kennis - anatomie, fysiologie en pathologie
De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten.

Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor. 

3de jaar: Stagetraject - thuis stage lopen

 Het 3de jaar is uw stagejaar. De stageplaats wordt u aangereikt door Psychodidact. Deze stage van een jaar bestaat uit telefonische hulpverlening en begeleiding van cliënten per chat vanuit de thuissituatie (gemiddeld vier uur dienst per week). U rondt deze stage af met een reflectieverslag over de stageperiode.

Bij dit stagetraject horen enkele trainingsdagen. Tijdens deze dagen wordt u extra getraind in begeleiding van een specifieke doelgroep. Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

 

OFFICIEEL ERKEND DIPLOMA

Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijgt u het SNRO erkende HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

OPC is een erkende SNRO HBO registeropleiding
De SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde.

Zorgverleningsnummer
Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

Tentaminering
De HBO opleiding Psychosociaal Counselor is ontwikkeld conform de nieuwste richtlijnen voor het competentiegerichte onderwijs. De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen. De kosten voor een theorietentamen zijn 125 euro. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio 's-Hertogenbosch. De kosten voor deelname bedragen 200 euro. U rondt uw studie af met het afstudeerportfolio. De kosten voor beoordeling tellen 200 euro.

Tentamen afleggen: kan elke dag én dicht bij huis 
U bepaalt zelf wanneer en waar u een NHA-tentamen wilt maken. De 19 testcentra liggen verspreid over heel Nederland. Er is dus altijd wel een locatie bij u in de buurt. Dit bespaart u reistijd en u kunt meteen het tentamen maken als u de lesstof heeft afgerond. U kunt zich via het NHA-Studentenplaza (digitale leeromgeving) eenvoudig aanmelden.
Aangekomen bij een testcentrum legitimeert u zich met uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en ontvangt u een inlogcode. Deze vult u in op de computer en uw tentamen begint. Wanneer u klaar bent of wanneer de tijd voorbij is, stopt het programma. U krijgt de officiële uitslag per post toegezonden. Tevens wordt deze getoond in uw digitale leeromgeving.
Deze digitale examinering geldt voor studenten die na 1 januari 2013 beginnen in het eerste studiejaar van deze opleiding.

100% examengarantie
Mocht u onverhoopt niet slagen voor een tentamen, dan bieden wij examen-garantie en leiden wij u gratis op voor het hertentamen.

 

ZO STUDEERT U

Persoonlijke begeleiding
U kunt rekenen op professionele, persoonlijke begeleiding tijdens uw studie.
De volgende personen lopen tijdens uw studie met u mee:

Mentor: Bij aanvang van uw studie krijgt u een persoonlijk mentor toegewezen. Deze mentor is een SENIOR counselor die u bijstaat in uw Persoonlijk Optimalisatie Proces (POP). Uw mentor begeleidt u tijdens de module Persoonlijke psychologie; tijdens het praktijkjaar Professioneel hulpverlenen - De gespreksmethodiek; en aan het einde van iedere module bij het samenstellen van uw portfolio.

Huiswerkbegeleider: Tijdens de theoriemodulen zullen huiswerkbegeleiders uw huiswerk corrigeren. Huiswerkbegeleiders zijn specialisten binnen het vakgebied. Ook zijn de huiswerkbegeleiders vaak de auteurs van de te bestuderen stof. Mede daardoor kunnen zij u het best van feedback voorzien.

Trainer: De trainers geven u les tijdens de praktijkdagen. Alle trainers zijn naast geschoold trainer werkzaam in de psychologische hulpverlening.

Stagebegeleider: Door middel van evaluatiegesprekken begeleidt uw stagebegeleider u tijdens het stagetraject.

Studeer in uw eigen tempo
De studieduur bedraagt minimaal 3 jaar. U mag uw eigen studietempo bepalen en betaalt maximaal 3 jaar lesgeld. U bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe u studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met hobby's. En starten kan op elke dag van het jaar.

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding staat u er nooit alleen voor en boekt u de beste resultaten. U stuurt de huiswerkopgaven en opdrachten, voorzien van eventuele vragen, via internet naar uw eigen huiswerkbegeleider of mentor. Deze kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Zij zijn uw steun en toeverlaat die u graag begeleiden.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons studentenplaza en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

 

VOOROPLEIDING

Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist.

Of u neemt deel aan de gratis 21+ toets voor toelating.
Bent u 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma's dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kunt u aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoeft u niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of u met de HBO Opleiding Psychosociaal Counselor kunt starten.

 

STUDIEDUUR

Studieduur:
De studieduur bedraagt minimaal 36 maanden. U mag uw eigen tempo bepalen en betaalt maximaal 3 jaar lesgeld. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met uw hobby's.

Studeren bij de NHA betekent veel vrijheid, perfecte service en een ontspannen studie door de goede, persoonlijke begeleiding en het praktische lesmateriaal. Door de efficiente manier waarop de opleidingen zijn samengesteld, wordt u in staat gesteld om het diploma al in 3 jaar te behalen.

U kunt op elk moment starten
Het hele jaar door, op elk gewenst moment kunt u bij ons met uw opleiding beginnen. U hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verliest u geen tijd en kunt u direct van start.

Leerboeken:
Het lesgeld is compleet inclusief de benodigde leerboeken, lesstof, toegang tot NHA studentenplaza, studiebegeleiding, stagebegeleiding en praktijkdagen.

Laagste lesgeld van Nederland!
De opleidingen van de NHA zijn gegarandeerd de voordeligste afstandsopleidingen van Nederland. Bij elke HBO opleiding zijn de studiekosten bij het lesgeld inbegrepen. U hoeft dus geen boeken meer aan te schaffen en geen collegegeld meer te betalen. U hoeft alleen maar rekening te houden met examengeld en eenmalig slechts € 25,- inschrijfgeld. Als u het lesgeld vergelijkt met dat van andere opleidingsinstituten, dan ziet u dat u elk jaar vele honderden euro's bespaart.

 

Lesgeld

HBO SNRO-Opleiding: Psychosociaal Counselor (OPC) studeren met hulp € 1499,- (of 12x € 135,-)  per studiejaar.

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-.

Belastingvoordeel en vergoedingen; de fiscus betaalt mee
Over het algemeen kunt u studiekosten fiscaal aftrekken. Hierbij moet u denken aan kosten als lesgeld, examengeld, afschrijving van een computer, enzovoort. Wanneer de studie erop gericht is om je positie te verbeteren, dan kunt u studiekosten meestal aftrekken (na aftrek van een bepaald drempelbedrag). Volgt u een studie om uw kennis op niveau te houden, dan kunt u de kosten opvoeren als aftrekbare beroepskosten. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van studiekosten. Informeer hiervoor bij de sociale dienst in uw gemeente.

Betaalt uw werkgever mee?
Aarzel niet om uw werkgever te vragen om u bij uw studie financieel te steunen. Uw werkgever heeft namelijk ook profijt van de studie die u volgt. U ontplooit uzelf en gaat uw talenten beter benutten. Bovendien doet u alles in uw eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met uw chef of de personeelsfunctionaris.

Looptijd
days
Afronding
Soort locatie
Thuisstudie
Regio's