Diana Simons is werkzaam bij Hengeveld advocaten in Amsterdam. Zij behandelt vooral arbeidszaken, sociale-verzekeringszaken en zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Daarnaast schrijft zij over deze thema's, bijvoorbeeld voor het vakblad Reïntegratie. Voor Intermediair schrijft zij over alle juridische zaken waar werknemers mee te maken (kunnen) krijgen.

Werkgever betaalt loon te laat

Hoe kan een werknemer een werkgever bewegen om zijn salaris op tijd te betalen?

Tijdstip loonbetaling

De werkgever is verplicht om het loon op tijd aan de werknemer te betalen. In de arbeidsovereenkomst kan de werkgever een bepaling opnemen over het tijdstip van de loonbetaling maar de werkgever is daarbij wel gebonden aan de wettelijke maximumtermijnen.

Loon naar tijdruimte
In de meeste gevallen is het loon naar tijdsruimte vastgesteld. Naar tijdruimte vastgesteld betekent dat het loon niet afhankelijk is van de inzet van de werknemer, maar van het verstrijken van een bepaalde periode. De werkgever moet het loon dat naar tijdsruimte is vastgesteld in ieder geval uitbetalen na afloop van het loontijdvak (meestal per maand of per vier weken). De werkgever kan hier niet van afwijken in de zin dat hij het loon pas twee weken na afloop van het loontijdvak voldoet.

Ander soort geldloon
Is het loon afhankelijk van de inzet van de werknemer (bijvoorbeeld provisie) dan moet de werkgever de betalingstermijnen aanhouden die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor soortgelijk werk. Het kan voorkomen dat aan het einde van de maand nog niet duidelijk is hoe hoog de provisie is. De werknemer heeft dan in ieder geval recht op een voorschot.

Wettelijke verhoging en wettelijke rente
Betaalt de werkgever te laat het loon dan maakt de werknemer aanspraak op wettelijke verhoging. Dit is neergelegd in artikel 7: 625 BW. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij. De wettelijke verhoging kan nooit meer zijn dan 50% van het loon.

Rechtelijke uitspraak
De wettelijke verhoging is bedoeld als prikkel voor de werkgever om het loon op tijd te betalen. Indien de werkgever het loon te laat betaalt dan kan de werknemer de werkgever erop wijzen dat hij de wettelijke verhoging en de wettelijke rente verschuldigd is. De werkgever zal doorgaans niet direct de wettelijke verhoging vrijwillig betalen. Pas als de werknemer een loonvorderingsporcedure start omdat de loonbetaling uitblijft kan hij ook bij de rechter betaling van de wettelijke verhoging en wettelijke rente vorderen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter de wettelijke verhoging meestal matigt tot 25%. 

De werknemer kan overigens alleen de wettelijke verhoging vorderen als de te late loonbetaling is toe te rekenen aan de werkgever. Heeft de bank bij de overboeking van het loon een fout gemaakt, dan valt de werkgever niets te verwijten.

In 2012 bedraagt de wettelijke rente 3%. De wettelijke rente kan niet worden gematigd door de rechter.