Vakantietoeslag ook verschuldigd over uitbetaling vakantiedagen

Diana Simons is werkzaam bij Hengeveld advocaten in Amsterdam. Zij behandelt vooral arbeidszaken, sociale-verzekeringszaken en zaken op het gebied van verbintenissenrecht. Daarnaast schrijft zij over deze thema's, bijvoorbeeld voor het vakblad Reïntegratie. Voor Intermediair schrijft zij over alle juridische zaken waar werknemers mee te maken (kunnen) krijgen.

Vakantietoeslag ook verschuldigd over uitbetaling vakantiedagen

Heb je recht op 8 procent vakantietoeslag bij de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen? Advocate Diana Simons legt uit hoe het zit.

Vraag

Ik heb nog vijftien openstaande vakantiedagen, maar ik treed eind volgende maand uit dienst. Mijn werkgever moet deze vakantiedagen aan mij uitbetalen. Hoort hij hierover ook vakantietoeslag uit te keren? En hoe zit het met andere vaste looncomponenten, zoals bonus en pensioenpremie?

Eduard

Antwoord

Bij het einde van het dienstverband moet de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetalen. Deze uitbetaling moet gelijk zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon, over een periode die even lang is als de periode van de openstaande vakantiedagen.

Volgens artikel 6 van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WMM) moet onder ‘het loon' moet worden verstaan: ‘de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking'. Datzelfde artikel somt ook financiële vergoedingen op die niet onder loon vallen, zoals bijvoorbeeld winstuitkeringen, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden en de vakantiebijslagen.

Aangezien de vergoeding voor vakantiedagen in dit deel van het artikel niet wordt genoemd, kunnen we concluderen dat de uitbetaling van die dagen gewoon als loon kan gelden. Op grond van de WMM moet een werkgever acht procent vakantietoeslag betalen over het loon. Die toeslag is hij de werknemer dus ook verschuldigd over het bedrag dat hij betaalt voor de openstaande vakantiedagen.

De Hoge Raad heeft dit bevestigd in een arrest van 26 januari 1990 ( NJ 1990, 499). Daarin bepaalde de Hoge Raad dat onder loon wordt verstaan: het overeengekomen loon, inclusief emolumenten (werkgerelateerde beloningen die buiten het normale salaris vallen; red.) en vergoedingen waar de werknemer recht op heeft. Dit betekent dat over het gehele overeengekomen loon acht procent vakantietoeslag betaald moet worden, inclusief over de uitbetaling van vakantiedagen.

Eindafrekening 

Veel werkgevers verzuimen deze vakantietoeslag te berekenen bij de uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Een werknemer doet er dan ook goed aan om de eindafrekening te controleren.

Wanneer de werkgever de vakantietoeslag niet goed heeft berekend, moet de werknemer dit aan de orde stellen. Oppert de werkgever dat hij niet verplicht is vakantietoeslag te betalen over het bedrag van uitbetaalde vakantiedagen, dan kan de werknemer een loonvorderingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Ook uitbetaling andere vaste looncomponenten 

Bij de uitbetaling van vakantiedagen heeft de werknemer ook recht op andere vaste looncomponenten. Dit heeft de kantonrechter te Amsterdam op 29 juni 2012 bepaald in een zaak waarin een werknemer nog 628,67 vakantie-uren had openstaan bij het einde van het dienstverband. Volgens hem moest de werkgever niet alleen de vakantietoeslag uitbetalen over de niet genoten vakantie-uren, maar moest de werkgever moest ook rekening houden met zijn bonus die hij vast kreeg toegekend en het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
De kantonrechter oordeelde dat een werknemer bij de uitbetaling van de vakantiedagen niet in een nadeliger positie mag komen dan wanneer hij in dienst was gebleven en de vakantiedagen had opgenomen. De bonus werd systematisch verstrekt zodat deze meetelt voor de hoogte van de uitbetaling van de vakantiedagen. Dit geldt ook voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
De werkgever moest nog een nabetaling doen aan de werknemer ter hoogte van € 34.514,27 bruto.