Functies en salarisschalen bij de overheid

Hoeveel verdienen ambtenaren bij een ministerie, waterschap of een gemeente? Een overzicht van de salarisschalen bij de overheid.

Gemiddeld verdient een ambtenaar 3031 euro bruto (2009).  De rechterlijke macht steekt hier met kop en schouders bovenuit. Het gemiddelde maandsalaris ligt daar rond de € 6000. Het tegenovergestelde geldt voor Defensie. Daar is de beloning het minst van alle overheidssectoren. 10% verdient minder dan € 1500. Ook een politieambtenaar verdient  minder dan de gemiddelde overheidsfunctionaris.  81% zit in de categorie € 1500 - € 3000.

Salarisschalen bij de overheid

Per 1 april 2009 zijn de salarissen met 2% gestegen. Details over de arbeidsvoorwaarden staan op de site van het ministerie van Binnenlandse zaken.

Salarisschaal 1: € 1.467 - € 1.818
assistent postkamer, algemeen assistent

Salarisschaal 2: € 1.497 - € 1.992
bode, medewerker repro, administratief medewerker, typist

Salarisschaal 3: € 1.562 - € 2.164
medewerker financieel administratieve ondersteuning, medewerker semi-statisch archief, medewerker tekstverwerking, medewerker telefooncentrale

Salarisschaal 4: € 1.669 - € 2.280
onderhoudstechnicus, medewerker administratieve ondersteuning, medewerker facilitaire dienst, medior AID'er/complexbeveiliger (DJI)

Salarisschaal 5: € 1.743 - € 2.396
administratief medewerker rechtspositie, medewerker bibliotheek en documentatie, medewerker documentaire informatievoorziening, senior AID'er, medior transportgeleider (DJI)

Salarisschaal 6: € 1.876 - € 2.513
salarisadministrateur, directiesecretaresse, medior penitentiair inrichtingswerker (DJI), medior vreemdelingenbegeleider (DJI), senior transportgeleider (DJI)

Salarisschaal 7: € 2.106 - € 2.745
documentalist, medewerker applicatiebeheer, medewerker projectondersteuning, medewerker personeels- en salarisadministratie, groepsleider jeugd (DJI), sociotherapeutisch medewerker (DJI), senior penitentiair inrichtingswerker (DJI), senior vreemdelingenbegeleider (DJI)

Salarisschaal 8: € 2.280 - € 3.082
netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieel-economisch administratief medewerker, bibliothecaris, sociotherapeut (DJI), pedagogisch medewerker (DJI)

Salarisschaal 9: € 2.455 - € 3.469
beleidsondersteunend medewerker, systeemanalist, senior operationeel inkoper, coördinerend sociotherapeut (DJI), senior pedagogisch medewerker (DJI)

Salarisschaal 10: € 2.396 - € 3.852
juridisch medewerker, bedrijfsmaatschappelijk werker, communicatiemedewerker, stafmedewerker gegevensbeheer

Salarisschaal 11: € 2.850 - € 4.380
beleidsmedewerker, projectadviseur, adviseur personeel en organisatie, hoofd publieksvoorlichting, contractmanager, adviseur werkprocessen

Salarisschaal 12: € 3.340 - € 4.964
senior beleidsmedewerker, directiesecretaris, speechschrijver, wetgevingsjurist, senior projectleider, senior medewerker begrotings-voorbereiding

Salarisschaal 13: € 3.722 - € 5.553
senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist, senior communicatieadviseur

Salarisschaal 14: € 4.200 - € 6.138
beleidsveldmanager, hoofd internationale betrekkingen, hoofd financieel-economische zaken/controller

Salarisschaal 15: € 4.768 - € 6.726
hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch specialist, projectcoördinator, ICT-programmamanager 

Salarisschaal 16: € 5.357 - € 7.31
directeur voorlichting, directeur personeel, inspecteur ruimtelijke ordening

Salarisschaal 17: € 5.943 - € 7.899
hoofd centrale directie FEZ, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat

Salarisschaal 18: € 6.529 - € 8.541
plaatsvervangend secretaris-generaal, hoofddirecteur KNMI, directeur bureau voor de industriële eigendom, CIO Belastingdienst.

(DJI betekent Dienst Justitiële Inrichtingen)

Secundaire arbeidsvoorwaarden bij de overheid

De overheid is een aantrekkelijke werkgever voor mensen die arbeid en zorg willen combineren. Kinderopvang, verschillende verlofvormen en eindejaarsuitkering behoren tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook voor medewerkers die zich verder willen ontplooien biedt de overheid mogelijkheden. Zo bestaat er scholingsverlof, maar ook kunnen medewerkers rekenen op een financiële compensatie van opleidingskosten.

Flexibel werken thuiswerken zijn in opkomst en de cao biedt hiertoe mogelijkheden. Met deze maatregel hoopt de overheid personeel makkelijker te kunnen aantrekken en vasthouden.

Carrièrepaden & traineeships

De rijksoverheid omvat veel werkgebieden en daarmee ook veel mogelijkheden om je carrière vorm te geven. Overstappen van het ene naar het andere departement is vrij eenvoudig, aangezien de arbeidsvoorwaarden redelijk inwisselbaar zijn. Vanuit de marktsector stappen overigens meer mensen over naar de rijksoverheid dan andersom.
Opvallend is dat de mobiliteit binnen de rijksoverheid nagenoeg uitsluitend binnen de ministeries zelf plaatsvindt. Van interdepartementale mobiliteit is weinig sprake, hoewel hier hard aan wordt gewerkt. Zo is er inmiddels de ‘Mobiliteitsbank het rijk' die rijksbreed vacatures en loopbaanmogelijkheden aanbiedt aan de medewerkers.

De rijksoverheid kent een uitgebreid traineeprogramma voor high potentials. De traineeperiode duurt twee jaar, waarbij de trainee het grootste gedeelte bij één ministerie werkt, bij verschillende onderdelen. In het tweede jaar werkt de trainee deels bij een ander ministerie. De trainees krijgen opleidingen en worden begeleid door een mentor. Het traineeship is voor pasafgestudeerden aan hbo of universiteit.

7 functies binnen de overheid

Beleidsmedewerker
De beleidsmedewerker is de meest gevraagde functie bij de rijksoverheid. Hij adviseert een minister of staatssecretaris: schrijft nota's, vergadert veel, en moet consensus bereiken over beleidskwesties. Een beleidsmedewerker moet een bestuurlijke antenne hebben: hij moet kunnen inschatten hoe een bepaald voorstel zal worden ontvangen. De terreinen waarop een beleidsmedewerker actief kan zijn, variëren enorm: hij kan zich bezighouden met milieuzaken, maar ook met veiligheid, beloning of ruimtelijke ordening.

Adviseurs
Overheden maken vaak gebruik van adviseurs. Zowel bij Rijkswaterstaat, gemeenten en de ministeries kom je veel interne en externe adviseurs tegen op het gebied van communicatie, personeelszaken, beleid, organisatie of  jurisprudentie. Elke functie wordt weer anders ingevuld. Een algemene functieomschrijving bestaat daarom niet.

Juridisch medewerker
Bij de rijksoverheid werken veel juristen, en niet alleen bij het ministerie van Justitie en de rechterlijke macht. De werkzaamheden kunnen enorm uiteenlopen. Zo zijn sommigen bezig met het opstellen en aanscherpen van wetgeving (wetgevingsjuristen) of het adviseren van directies, terwijl anderen zich bezighouden met het juridisch toetsen van beleid of leiden van een project.

Medewerker (financiële) administratieve organisatie
Deze persoon ziet erop toe dat processen en handelingen verlopen volgens de administratieve regels. Hij zorgt ervoor dat een afdeling de juiste procedures volgt, bijvoorbeeld zogenoemde aanbestedingsprocedures. Ook adviseert hij de directeuren over budgetten en houdt hij zich bezig met de begrotingsvoorbereiding.

Persvoorlichter
De persvoorlichter heeft als belangrijkste taak het leggen en onderhouden van contacten met de pers. Ook het schrijven van speeches voor de minister kan deel uitmaken van zijn takenpakket. Een persvoorlichter moet precies weten op welke manier bepaalde boodschappen en ontwikkelingen naar buiten toe moeten worden gecommuniceerd.

Controller
De controller is het financiële geweten van de organisatie. Hij heeft vaak een leidinggevende functie en hij adviseert de directie. Hij is verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting. Er zijn controllers in vele soorten en maten, afhankelijk van de positie die zij innemen.  Bij de rijksoverheid zijn de controllers vaak werkzaam bij de accountantsdiensten. Zij controleren de financiële processen zodat de afdeling een goedgekeurde accountantsverklaring kan laten zien. De controller toetst bovendien of de organisatie wel op verantwoorde wijze met de financiën en financiële regelgeving omgaat.

Systeembeheerder
De systeembeheerder zorgt ervoor dat de hardware en software in de organisatie goed functioneren. Hij moet er dus voor zorgen dat de automatiseringsprocessen naar behoren werken en dat eventuele nieuwe toepassingen beheersbaar zijn en onderhouden kunnen worden. Om zijn werk goed te kunnen uitvoeren, heeft en onderhoudt hij regelmatig contacten met leveranciers.